ALGEMENE VOORWAARDEN / WERKWIJZE ADVIESBUREAU PEDAGOGISCH PERSPECTIEF

Informatie voor aangemelde cliënten t.a.v. de consulten op mijn praktijk (wijzigingen voorbehouden)

Aanmelding

 • Consulten vinden altijd plaats volgens (telefonische/e-mail) afspraak; een afspraak is met de cliënt op persoonlijke titel gemaakt en kan ook alleen door de cliënt zelf of diens ouder(s) / verzorger(s) worden geannuleerd.
 • De behandelovereenkomst wordt aangegaan met de cliënt en/of diens ouder(s) / verzorger(s).

 Intakefase, behandelingsfase en evaluatiefase (tenzij anders afgesproken)

Na aanmelding wordt u teruggebeld voor een eerste gesprek. Het eerste gesprek (inventarisatie problematiek) kan, indien u dit wenst, samen met uw / een partner plaatsvinden.

De intakefase kan uit meerdere consulten bestaan: een intakegesprek, het bespreken van uw levensloop a.d.h.v. een levenslooplijst, (soms) invullen van (een) psychologische vragenlijst(en), en bij kinderen / jongeren altijd een oudergesprek. De intakefase gaat vooraf aan de behandelingsfase. Aan het eind van de intakefase wordt met u in een adviesgesprek besproken bij welke hulp u het meest gebaat zou zijn en wordt samen met u bekeken of mijn praktijk u deze hulp kan bieden. Indien de praktijk u geen passend hulpaanbod kan bieden, zal overlegd worden waar u het best geholpen zou kunnen worden. Als zowel behandeling als verwijzing niet mogelijk lijkt, wordt u terugverwezen naar uw huisarts of naar de verwijzende instantie. Indien de praktijk wel kan voorzien in een adequate behandeling of begeleiding wordt een behandelvoorstel besproken. Indien u met dit behandelplan kunt instemmen, start de behandeling of begeleiding (de behandelingsfase). Indien nodig wordt het behandelplan tussentijds bijgesteld. Aan het begin van de sessie worden de vorderingen besproken. Aan het eind wordt nog na gegaan of er bijzonderheden zijn wat betreft de sessie. Cliënten kunnen gedurende de week contact opnemen met de behandelaar mochten zich bijzonderheden voordoen.

De voortgang van de behandeling wordt gemonitord door middel van een voortgangsbespreking, behandelplan, evaluatie en vragenlijsten, ROM)

Na beëindiging van de gesprekken vindt mondeling of schriftelijk een evaluatie plaats (de evaluatiefase).

Gang van zaken m.b.t. consulten

 • Duur van de individuele gesprekken (consulten) is 45 minuten, tenzij anders afgesproken.
 • Er kan consultatie met derden plaatsvinden over uw problematiek, uw casus (anoniem), nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven.
 • De psycholoog dient de gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen, tenzij zich een situatie van overmacht voordoet.
 • U dient op tijd op de afspraken te komen. Indien u te laat komt, wordt de duur van het gesprek bekort met de betreffende hoeveelheid tijd.

 Telefonische bereikbaarheid en waarneming

 • De praktijk is telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer: 06-53771406. Bij afwezigheid kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. Handiger is het om een mail te sturen naar: info@pedagogischperspectief.com
 • In geval van enige weken sluiting van de praktijk, waarbij u zeer dringende vragen heeft die de huisarts niet kan beantwoorden, is er een telefonische waarnemingsregeling door een collega-psycholoog.
 • Betreft het een telefonisch consult met mij, dan wordt dit op basis van uurtarief bij u in rekening gebracht. Ingeval van crisissituaties kunt u – indien u mij niet kunt bereiken – contact opnemen met uw huisarts.

Tarieven

 •  U heeft vanuit uw basisverzekering recht op volledige vergoeding van psychologische hulp vanuit de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. De kosten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel of Intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, diagnostiek, e-mailconsulten, telefonische consulten en e-health. Ook de indirecte tijd die besteed wordt aan de behandeling van uw kind valt hieronder (denkt u hierbij aan overleg met huisartsen of scholen en verslaglegging).
 • Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Menzis, CZ, Multizorg, Zilveren Kruis Achmea, VGZ, DSW, de Friesland
 • Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de behandelaar switchen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw behandelaar zal u daarvan op de hoogte stellen.
 • Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk € 98,00 per sessie.
 • Niet alle problematiek wordt vergoed. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw behandelaar en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject! Het tarief voor een overig zorgproduct (OVP) is € 98,00 
 • Houd er daarnaast rekening mee dat bij jongeren en volwassenen boven de 18 jaar bij elke vergoeding vanuit de zorgverzekeraar eerst het verplichte eigen risico (E 385,00) zelf moet worden betaald.

Afzegging

 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren via het telefoonnummer (06-53771406) te worden afgezegd. U kunt een bericht van afzegging te allen tijde inspreken op het antwoordapparaat of mailen naar info@pedagogischperspectief.com. Daarna wordt u door mij terug gebeld of gemaild.

Vergoeding en betaling van facturen

 • Vanaf 1 januari 2008 is ook de eerstelijnspsychologische zorg in de basisverzekering opgenomen. Daarnaast hebben een aantal zorgverzekeraars extra zittingen opgenomen in hun aanvullende pakketten. Hoe een en ander bij u precies geregeld is, o.a. de hoogte van de vergoedingen, kunt u zelf informeren bij uw zorgverzekeraar.
 • In het geval van particulieren wordt aan het eind van de maand (of direct na het afronden van een onderzoek) een declaratie van de consulten over de voorafgaande periode aan u toegezonden of uitgereikt. Ook is er de mogelijkheid de gesprekken contant te betalen na ontvangst van een factuur. U ontvangt dan per keer een kwitantie.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de nota (zie de uitgebreide betalingsvoorwaarden).

Indien u de betalingstermijn van 14 dagen overschrijdt (of verwacht te zullen overschrijden), wilt u mij dit dan melden?

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt

Artikel

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. De kosten die in rekening worden gebracht bedragen: € 50,00

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar   verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

De behandelovereenkomst wordt aangegaan met de cliënt en/of diens ouder(s) / verzorger(s). Derhalve is in laatste instantie altijd de cliënt en/of diens ouder(s) / verzorger(s) verantwoordelijk voor het voldoen van de totale nota. De praktijk hanteert de algemene betalingsvoorwaarden; deze treft u bijgaand aan.

Klachten

 • Indien u, op wat voor wijze dan ook, commentaar of kritiek heeft op mijn werkwijze, zou ik het erg op prijs stellen indien u mij dit zegt, zodat we gezamenlijk naar een oplossing kunnen zoeken. Ik kan ervan leren, tot nut van uw behandeling, en die van andere cliënten. Voor het geval we er samen niet uit mochten komen, kan een derde (een andere psycholoog) gevraagd worden om in een gesprek verheldering te brengen en zo mogelijk tot een oplossing te komen in de kwestie. Mochten we er dan nog niet uitkomen, dan voorzien de beroepsverenigingen waarbij ik ben aangesloten (NIP, LVVP en NVO), in een klachtenregeling. Als therapeut ben ik gehouden aan de geldende beroepscode van het NIP (te vinden op www.psynip.nl) en val ik onder het tuchtrecht van de wet BIG.

Beëindiging behandeling

 • Elke behandeling wordt afgesloten met een afsluitend evaluatiegesprek, tenzij anders afgesproken.
 • De cliënt kan op elk gewenst moment de therapie of het therapiegesprek – ook zonder opgaaf van redenen – beëindigen. Ik stel het wel op prijs, dat ik dan nog een afspraak met u kan maken voor een afsluitend evaluatiegesprek, om één en ander zo goed mogelijk af te ronden.
 • De psycholoog heeft het recht de therapie eenzijdig te beëindigen, maar is in dat geval verplicht u en, indien van toepassing, de verwijzer op de hoogte te stellen van de beweegredenen.
 • De psycholoog heeft het recht de therapie of het therapiegesprek onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt, bijvoorbeeld de psycholoog bedreigt, gewelddadig is of onder invloed van middelen als alcohol en drugs verkeert.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

 • De psycholoog legt een dossier aan met uw persoonsgegevens, het behandelplan en de werkaantekeningen over de voortgang van de behandeling. U hebt het recht het dossier in te zien na afspraak met mij. Wanneer de behandeling is afgerond, wordt het dossier afgesloten. Ik ben wettelijk verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren waarna het vernietigd wordt. Uw gegevens vallen onder de privacybescherming. Dit betekent dat er geen informatie over u aan derden wordt verschaft zonder uw toestemming. Ik heb een beroepsgeheim.
 • U hebt recht op inzage in uw dossier, recht op afschrift (hier zijn kosten aan verbonden), en correctie en blokkering van een rapportage, alvorens deze wordt gegeven of verstuurd aan derden. Voor inzage, eventuele correctie, intrekken van toestemming en blokkering van rapportage aan derden dient een afspraak gemaakt te worden met mij en zijn kosten verschuldigd volgens het gebruikelijke uurtarief .
 • Inzage in het dossier door derden en overleg met derden –- bijvoorbeeld familie, bekenden, vertegenwoordigers van de werkgever – vindt alleen plaats na overleg met u als cliënt en na uw schriftelijke toestemming.
 • Het verstrekken van informatie over u aan derden geschiedt alleen in overleg met u als cliënt en na schriftelijke toestemming van u.
 • Overleg met derden, indien relevant en essentieel voor uw behandeling – bijvoorbeeld homeopaat, school, fysiotherapeut, logopedist(e) of andere disciplines die met cliënt te maken hebben – kan plaatsvinden. (u kunt hiertegen bezwaar maken).

 Overig

 • De cliënt behoudt te allen tijde het recht op een “second opinion”